Café Chalupecký: Nikita Yingqian Cai (27. 6., 18:00)

Společnost Jindřicha Chalupeckého Vás zve do tranzitdisplay na Café Chalupecký: Nikita Yingqian Cai - Kam pluje dračí loď? / The Jindřich Chalupecký Society cordially invites you to the tranzitdisplay to a Café Chalupecký: Nikita Yingqian Cai - Where is the Dragon Boat going?

27. 6. 2017, 18:00

tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2

  • Přednáška věnovaná podmínkám současného (nezávislého) umění a uměleckého provozu v Číně
  • Program bude probíhat v ANGLICKÉM JAZYCE

Současné čínské umění a institucionální praxe zaznamenaly v posledních deseti letech výrazné směrování a oživení prostřednictvím tržního a komerčního sektoru. Od osmdesátých let probíhaly četné debaty o umělecké autonomii nahlížené skrze koncepty realismu a evropského modernismu, západu a východu, individualismu a národní ideologie, internacionalismu a kulturního nacionalismu. V těchto debatách jsme se často dostávali do slepé uličky binárních opozic současného umění, jako je soukromé a veřejné, umělecké a společenské. Těžiště přednášky se postupně přesouvá od binárních debat raných uměleckých hnutí v Číně ke globální migraci uměleckých myšlenek, forem a materiality vztažené k místnímu pohledu delty Perlové řeky, kde se nachází Times Museum.

Nikita Yingqian Cai žije a pracuje v provincii Kanton, kde v současnosti působí jako hlavní kurátorka a zástupkyně ředitele v Guangdong Times Museum.

  • Presentation on the topic of contemporary art and institutional practice in China
  • The program will be held in ENGLISH

Contemporary art and institutional practice in China have been dominantly channeled and boosted by the market and commercial sector in the past decade. Since the 1980s, we have seen many debates on artistic autonomy apprehended through the concepts of realism and European modernism, the west and the east, individualism and national ideology, internationalism and cultural nationalism. Often in these debates, we seem to reach an impasse in contemporary art’s binary oppositions between the private and the public, the art and the social. The focus of binary debates in earlier artistic movements in China is gradually shifted to global migration of artistic ideas, forms and materiality in relation to the vernacular perspective of the Pearl River Delta, where Times Museum is situated in.

Nikita Yingqian Cai lives and works in Guangzhou, where she is currently Associate Director and Chief Curator at Guangdong Times Museum.

------------------------------------------------------------------------------
tranzitdisplay
otevírací doba: út-ne 12:00 - 18:00 / opening hours: Tue-Sun 12:00 noon - 6.00 p.m.
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
podpora / support: ERSTE Foundation, Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2
mediální partner A2