21. 5. 2015 19:00 Margarida Mendes: Jak jednáme v dobách neklidu - myšlenky o měřítku, klimatu a kolektivnosti

(for English please see below)

 

Tranzitdisplay vás zve

 

Margarida Mendes


Jak jednáme v dobách neklidu - myšlenky o měřítku, klimatu a kolektivnosti


Čtvrtek 21. 5. 2015  19:00


Jaké je naše chápání planetárního měřítka v době, kdy je naše vnímání hmotných skutečností podmíněno přízračnými algoritmy a dopad našich činností se odkládá?
V tento hypotetický moment nové geologické epochy planetární vědy, je nutné přezkoumat dané mechanismy za cílem nového pojednání vztahů mezi subjekty a objekty. Z antropocentrálního hlediska je vzájemné působení nelidských subjektů určeno proudy, determinujíc rychle se pohybující materiál a strukturální transformace, které postupně proměňují planetu Zemi. I přesto nadnárodní neoliberální režimy reagují na dopad klimatických změn odmítavě a s přezíravým neporozuměním.
Jak lze využít kolektivnosti v době klimatických změn a jaké mechanismy mohou pomoci k individuální mobilizaci a komunitnímu jednání?

 

Od roku 2009 vede Margarida Mendes prostor The Barber Shop v Lisabonu, kde se zaměřuje zejména na program seminářů a rezidencí pro umělecký a filosofický výzkum. Práce Margaridy Mendes se soustředí na přesahy mezi kybernetikou, vědou a experimentálním filmem, zejména pak na proměny v lidském vnímání hmotných skutečností a jejich vlivu na společenské struktury a kulturní produkci. Její kurátorské projekty byly představeny v řadě evropských institucí mezi které se řadí CAC Vilnius, Flat Time House, KIM? Contemporary Art Center, Spike Island Centre of Contemporary Art & Design či Museu de Serralves. Margarida Mendes se také dramaturgický podílí na hudební platformě WATERFALLS.


Přednáška je organizována Are ve spolupráci s Markétou Starou (Syntax, Lisabon).


------------
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org
hlavní partner ERSTE Foundation
podpora Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2
mediální partner A2 kulturní čtrnáctideník

 

tranzitdisplay cordially invites you

 


Margarida Mendes


Agency in times of unease - thoughts on scale, climate and collectivities


Thursday May 21 7pm


What is our understanding of planetary scale during a time when our perception of material realities is bound to spectral algorithms, and the impact of our actions deferred?

In this hypothesising moment of a new geological epoch on the part of earth sciences, one needs to review the operations at stake for the construction of subject-object relations. In the anthropocene, inhuman agents interact as actual currencies, provoking high-speed material and structural transformations that permanently alter the Earth. Yet, post-national neoliberal regimes respond to the magnitude of climate change with dismissal and oblivion.
How do we think through collective agency in the era of climate change, and invest in individual mobilisation and forms of communal inquiry?

 

Margarida Mendes has directed the project space The Barber Shop in Lisbon, where she hosts a programme of seminars and residencies dedicated to artistic and philosophical research, since 2009. Her research - which focus on the overlap between cybernetics, sciences and experimental film - explores the dynamic transformations of materialism and their impact on societal structures and cultural production. She has curated projects in various European institutions, among them CAC Vilnius, Flat Time House, KIM? Contemporary Art Center, Spike Island Centre of Contemporary Art & Design, Museu de Serralves. She is co-programmer at the music platform WATERFALLS.


The lecture is organized by Are in collaboration with Markéta Stará (Syntax, Lisabon).

-------
tranzitdisplay
opening hours Tue-Sun 12.00 noon - 6.00 p.m.
Dittrichova 9/337, Prague 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org
main partner ERSTE Foundation
support Ministry of Culture, City of Prague, Prague 2 Municipality
media partner A2 cultural bi-weekly